Geriamojo vandens kokybė


Geriamasis vanduo privalo būti saugus ir kokybiškas. Vartotojams tiekiamo geriamojo vandens kokybės reikalavimai nustatyti Lietuvos higienos normoje HN 24 : 2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“. Pagal juos bei įmonės patvirtintą „Geriamojo vandens tiekiamo vartotojams kokybės priežiūros programą“, kuri suderinta su Molėtų valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba, UAB „Molėtų vanduo“ vykdo nuolatinę ir periodinę geriamojo vandens kokybės priežiūrą. Geriamasis vanduo tiriamas tiek skirstomajame tinkle tiek vandens vartojimo vietose. Tiriant geriamojo vandens kokybę atliekami mikrobiologinių, toksinių ir indikatorinių rodiklių matavimai. Dažniausiai atliekami mikrobiologinių ir indikatorinių rodiklių matavimai. Toksiniai rodiklių matavimai atliekami kartą per metus. Pagal atliktus vandens tyrimus toksiniai rodikliai Molėtų m. ir rajono vandenyje atitinka higienos normoje HN 24:2017 nustatytus reikalavimus. Mikrobiologiniai rodikliai vieną kartą neatitiko nustatytų reikalavimų, o indikatoriniai rodikliai kaip spalva, geležis, amonis, drumstumas neatitinka daugelyje vandenviečių, kuriose nėra vandens gerinimo įrenginių.Visų neatitikimų priežastys yra nustatytos.
Šiuo metu nugeležinimo įrenginiai pastatyti Molėtų, Verbiškių, Luokesos, Skudutiškio, Arnionių, Joniškio, Videniškių, Dapkūniškių, Balninkų, Balninkų II , Toliejų, Levaniškių, Sidabrinių, Bijutiškio, Dubingių, Bekupės, Suginčių, Mindūnų, Inturkės, Alantos, Žalvarių, Ambraziškių, Miežonių, Šeštokiškio, Girstaitiškio, Naujasodžio , Juodėnų , Ūtos, Runionių, Drąsėnų, Purvėnų, Kaniūkų, Šakališkių, Gėliogalių,Laičių , Klabinių ir Giedraičių (Kamaraučiznos)  , Anomislio vandenvietėse. Šiose gyvenvietėse geriamasis vanduo atitinka higienos normos reikalavimus. 

Atlikti laboratoriniai tyrimai rodo, kad į tinklus paduodamas švaresnis vanduo negu patenka vartotojams. Tai sąlygoja bloga bendrovės eksploatuojamų magistralinių ir gatvės tinklų ir vartotojams priklausančių pastatų vidaus tinklų kokybė. Bendrovei priklausančių tinklų renovacija vandens kokybės problemas sprendžia tik dalinai. Turi būti sprendžiami ir pastatų vidaus tinklų renovavimo klausimai, o tam reikalingos didžiulės lėšos.

Papildoma informacija