NUOTEKŲ TVARKYMAS

 

                      UAB”Molėtų vanduo” eksploatuoja Molėtų rajono buitinių nutekamųjų vandenų šalinimo ir valymo sistemas, kurios yra Molėtų mieste ir Naujasodžio, Giedraičių, Alantos, Inturkės, Arnionių, Toliejų, Bekupės, Bijutiškio, Giraitės gyvenvietėse , taip pat eksploatuoja 26,5 km nuotekų tinklų, kurie  yra Molėtų mieste ir apie 33 km – Molėtų rajono gyvenvietėse, 14 nuotekų siurblinių kaimiškosiose gyvenvietėse ir 10 Molėtų mieste. Molėtų rajone yra devynios buitinių nuotekų valyklos: 1 Molėtų miesto ir, 9 valyklos yra mažuosiuose miesteliuose ir kaimiškosiose gyvenvietėse t.y. Arnionyse II, Inturkėje, Alantoje, Toliejuose, Bekupėje, Giedraičiuose, Naujasodyje, Bijutiškyje ir Giraičių k.. Išvalytų nuotėkų kiekis Molėtų rajone  apie    270 000 m³ per metus. Išvalytos nuotekos šalinamos į atvirus vandens telkinius. Rajoninių nuotekų valyklų duomenys išsamiau pateikti 1 lentelėje.

1 lentelė.                  Molėtų rajono gyvenviečių buitinių nuotekų valyklos

Nr.

Gyvenvietės pavadinimas

Nuotekų valymo būdas

Valymo priemonė

Išvalytų nuotekų  kiekis, t. m3/metus

Vandens telkinys, į kurį išleidžiamos išvalytos nuotekos

1

Molėtų

Biologinis

Biologiniai nuotekų valymo įrenginiai

200

Siesarties upelis

2

Arnionys II

Biologinis

Filtracijos laukai

5

Arinkos upė

3

Inturkė

Biologinis

Biologiniai nuotekų valymo įrenginiai

5

melioracijos griovys    (Lakajos upė)

4

Alanta

Biologinis

Filtracijos laukai

7

Virintos upė

5

Toliejai

Biologinis

Filtracijos laukai

5

 melioracijos griovys  ( į Sasiedo ež. )

6

Bekupė

Biologinis

Filtracijos laukai

5

 melioracijos griovys    ( į Virbilos upelį )

7

Bijūtiškis

Biologinis

Filtracijos laukai

2

melioracijos griovys   ( į Bebrusų ež. )

8

Giedraičiai

Biologinis

Filtracijos laukai

6

melioracijos griovys      ( į Širvintos upelė )

9

Naujasodis

Biologinis

Biologiniai nuotekų valymo įrenginiai

35

Alantos upelis

 

                      Buitinių nuotekų valymo metu susidaręs dumblas Molėtų miesto valymo įrenginiuose presuojamas ir saugomas dumblo aikštelėje iš kur išvežamas ūkininkams laukų tręšimui . Pagal Lietuvos Aplinkos ministerijos patvirtintą strategiją, atsiradus plotų, kuriuose dumblas būtų panaudojamas tręšimui  stokai, jo perteklius už  atskirą mokestį bus utilizuojamas  dabar naudojantis ES parama rekonstruojamuose  UAB „Utenos vandenys“  dumblo apdorojimo įrenginiuose. Bendrovės nuotekų valymo įrenginiuose per metus susidaro iki 200 t dumblo 85% drėgnumo.

Individualiųjų nuotekų transportavimo paslaugų tiekėjo kontaktai : 

UAB "Moltransa" tel. : 8 383 51301, 8 685 10157, 8 685 11724

Papildoma informacija