PATVIRTINTA

Molėtų rajono savivaldybės tarybos

2019 m. vasario  21 d. sprendimu Nr.B1-40

 

 

UAB „MOLĖTŲ VANDUO“ ĮSTATAI

I SKYRIUS

 BENDROJI DALIS

1. UAB „Molėtų vanduo“ (toliau – bendrovė) įsteigta ir veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais ir teisės aktais, šiais įstatais.

Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.

2. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kurio įstatinis kapitalas padalytas į akcijas. Bendrovės turtas yra atskirtas nuo akcininkų turto. Pagal savo prievoles bendrovė atsako tik savo turtu. Akcininkai pagal bendrovės prievoles atsako tik ta suma, kurią privalo mokėti už akcijas.

3. Bendrovė turi ūkinį, komercinį, finansinį, organizacinį bei teisinį savarankiškumą.

4. Bendrovė gali steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse. Bendrovė atsako už filialo ar atstovybės prievoles visu savo turtu.

5. Bendrovės buveinės adresas: Vilniaus g. 2a, Molėtai, Lietuvos Respublika.

6. Bendrovės dokumentuose, kuriuos ji naudoja esant santykiams su kitais asmenimis, nurodoma Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 2.44 straipsnyje išvardinta informacija.

7. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

8. Bendrovė įsteigta neribotam veiklos laikotarpiui.

                                                                                                                                                                            

  

 Visas įstatų tekstas PDF formate prisegtame dokumente

 

Papildoma informacija