PATVIRTINTA

Molėtų rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2022 m. rugsėjo  5 d. įsakymu Nr.B6-1018

 

 

 

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "MOLĖTŲ VANDUO"

ĮSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.1 UAB "Molėtų vanduo" (toliau - Bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (toliau - Akcinių bendrovių įstatymas) , kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, taip pat šiais įstatais.

1.2. Bendrovės teisinė forma - uždaroji akcinė bendrovė

1.3. Bendrovės veiklos laikotarpis - neribotas.

1.4. Bendrovės finansiniai metai - kalendoriniai metai ( sausio 1d. - gruodžio 31 d. )

 

                                                                                                                                                                            

  

 Visas įstatų tekstas  ir administracijos direktoriaus įsakymas PDF formate prisegtame dokumente

 

Papildoma informacija