GERA ŽINIA MOLĖTŲ RAJONO GYVENTOJAMS:

ĮGYVENDINTAS ES LĖŠOMIS FINANSUOJAMAS PROJEKTAS –

”VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA IR REKONSTRUKCIJA MOLĖTŲ RAJONE

(INTURKĖJE (PAKROVŲ K.), GIEDRAIČIUOSE, ALANTOJE)“

 

 Švarus geriamasis vanduo yra gyvybiškai svarbus visuomenės sveikatai ir ekonomikos gerovei. Pasaulinė sveikatos organizacija daro išvadą, kad prieigos prie saugaus geriamojo vandens ir sanitarinių sąlygų gerinimas gali būti naudingas ne tik sveikatai, nes taip užkertamas kelias per vandenį plintančioms ligoms, bet taip pat gali būti sutaupyta lėšų sveikatos priežiūros srityje, padidėti darbingų dienų metuose skaičius, pagerėti mokyklos lankomumas bei išsaugota gyvybė.

Pagrindinė UAB „Molėtų vanduo” veikla - tiekti vartotojams kokybišką, atitinkantį Lietuvos higienos normas HN 24:2017 “Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai” geriamąjį vandenį bei surinkti ir išvalyti buitines nuotekas, kad jos atitiktų  aplinkosauginius reikalavimus nuotekoms tvarkyti. Teikti aukštos kokybės paslaugas, kurios tenkintų klientų poreikius. 

UAB „Molėtų vanduo” vandentiekio ir nuotekų įrenginius ir tinklus eksploatuoja ne tik Molėtų mieste bet ir visame rajone. Bendrovė tiekia geriamąjį vandenį 11,9 tūkst. vartotojų, surenka nuotekas iš 6,9 tūkst. vartotojų. Vanduo tiekiamas iš giluminių gręžinių. Bendrovė eksploatuoja 51 vandenviečių 159,3 km vandentiekio tinklų, 10 nuotekų valymo įrenginius, 24 nuotekų perpumpavimo stočių, 66,7 km nuotekų tinklų. Bendrovė tiekia 1 100 m³ vandens per parą ir šalina bei išvalo apie 730 m³ nuotekų per parą. Apie 99 % viso patiekto į tinklus geriamojo vandens yra išvalytas vandens gerinimo įrenginiuose. Visos nuotekos patenkančios į centralizuotas nuotekų sistemas 100 % yra išvalomos.  

UAB „Molėtų vanduo“ nuo 2016-12-30 vykdė ir įgyvendino projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Molėtų rajone (Inturkėje (Pakrovų k.), Giedraičiuose, Alantoje)“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-91-0003 (toliau – Projektas). Projektas finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“. Projekto vertė – 1 226 741,69 Eurų. Projektas finansuotas ES struktūrinių fondų Sanglaudos fondo lėšomis bei nuosavomis lėšomis.

Projekto įgyvendinimo metu buvo siekiama išspręsti problemą – kokybiškų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų Molėtų rajono savivaldybėje trūkumą dėl esamos infrastruktūros netinkamumo ar jos nebuvimo. Problemai spręsti buvo inicijuotas Projektas, kurio tikslas: padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą Molėtų rajono savivaldybėje.

Projekto veiklos:

  1. 1.      Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra bei esamų vandentiekio tinklų rekonstrukcija Giedraičiuose:

Dalis Giedraičių gyvenvietės gyventojų neturėjo galimybės prisijungti prie centralizuotos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos, dalis tinklų susidėvėję, dažnos vandentiekio ar nuotekų tinklų avarijos, kai kur per maži tinklų diametrai, todėl buvo būtina atlikti dalį tinklų rekonstrukcijos bei plėtros. 2017 m. spalio 12 d. buvo pasirašyta „Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos/rekonstrukcijos Giedraičiuose darbų“ rangos sutartis su rangovu UAB „KRS“. Rangovas atliko vandentiekio ir nuotekų naujų tinklų tiesimo darbus, vandens tinklų rekonstravimo darbus, atnaujino nuotekų siurblinę Giedraičiuose.

Projekto įgyvendinimo metu nutiesta vandentiekio tinklų - 1,74 km, nuotekų tinklų - 6,64 km, viso - 8,38 km ir rekonstruota vandens tinklų - 2,43 km.

Pažymima, kad atlikti darbai užtikrins nepertraukiamų ir kokybiškų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą. 11 būstų yra sudarytos sąlygos jungtis prie centralizuotų vandentiekio tinklų ir 117 būstų - prie nuotekų tinklų. Naujai sukurtos prieinamos kasdienio būtinumo paslaugos Giedraičių gyventojams, suteikta galimybė turėti labai geros kokybės geriamąjį vandenį ir nebesirūpinti savo išleidžiamų nuotekų tvarkymu.

 

1 pav. Buitinių nuotekų siurblinės statyba Giedraičiuose

  1. 2.      Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija Inturkėje ir Alantoje:

Dėl susidėvėjusių nuotekų valymo įrenginių nėra užtikrinamas nuotekų išvalymas Inturkės ir Alantos gyvenviečių gyventojams. Gyventojams nesuteikiama galimybė naudotis viešai teikiama centralizuota nuotekų tvarkymo paslauga, neužtikrinimas sistemos efektyvumas.

-        Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija Alantos miestelyje.  Nuotekų valymo įrenginiai konstrukciškai pasenę - statinių techninės ir konstrukcinės savybės prastos. 2017 m. lapkričio 15 d. buvo pasirašyta „Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos Alantoje darbai“rangos sutartis su rangovu UAB „Norus“. Projekto įgyvendinimo metu buvo rekonstruoti nuotekų valymo įrenginiai Alantos miestelyje (1 vnt., našumas – 36 m3/parą), kurie dabar užtikrins efektyvų sistemos veikimą bei tinkamą nuotekų tvarkymą. Numatoma, kad Alantos nuotekų valymo įrenginiai aptarnaus apie 72 būstus, yra suteikta galimybė centralizuotai tvarkyti nuotekas, užtikrintas saugus nuotekų surinkimas, švaresnė aplinka.

 

2 pav. Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos darbai Alantos miestelyje

-        Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija Inturkės miestelyje. Nuotekų valymo įrenginių ir priklausinių statiniams daugiau nei 45 metai. Nuotekų valymo įrenginiai konstrukciškai pasenę - statinių techninės ir konstrukcinės savybės prastos. 2017 m. rugpjūčio 28 d. buvo pasirašyta „Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos Inturkėje darbai“rangos sutartis su rangovu UAB „Norus“. Projekto įgyvendinimo metu buvo rekonstruoti nuotekų valymo įrenginiai Inturkės miestelyje (1 vnt., našumas – 20 m3/parą), kurie dabar užtikrins efektyvų sistemos veikimą bei tinkamą nuotekų tvarkymą. Numatoma, kad Inturkės nuotekų valymo įrenginiai aptarnaus apie 36 būstus, yra suteikta galimybė centralizuotai tvarkyti nuotekas, užtikrintas saugus nuotekų surinkimas, švaresnė aplinka.