PROJEKTO “VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA IR REKONSTRUKCIJA MOLĖTŲ RAJONE (II ETAPAS)

 

 

 

 

Informuojama, kad pagrindinė UAB „Molėtų vanduo“ veikla - tiekti vartotojams kokybišką, atitinkantį Lietuvos higienos normas HN 24:2017 “Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai” geriamąjį vandenį bei surinkti ir išvalyti buitines nuotekas, kad jos  atitiktų  aplinkosauginius reikalavimus nuotekoms tvarkyti. Teikti aukštos kokybės paslaugas, kurios tenkintų klientų poreikius, įdiegiant ISO standartus. UAB „Molėtų vanduo” vandentiekio ir nuotekų įrenginius ir tinklus  eksploatuoja ne tik Molėtų mieste bet ir visame rajone.

Pranešama, kad vandentvarkos gerovės tikslų vedini UAB „Molėtų vanduo“ su „Aplinkos projektų valdymo agentūra“ 2019 m. balandžio 19 d. pasirašė finansavimo ir administravimo sutartį dėl projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Molėtų rajone (II etapas)“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-91-0008 finansavimo. Finansavimas skirtas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 įgyvendinimo priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“.

Projekto tikslas – „Suteikti galimybes Molėtų miesto gyventojams prisijungti prie centralizuotos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos bei gauti kokybiškas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas Molėtų mieste ir rajone“.

Informuojama, kad projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma siekia 628 101,72Eur. ES struktūrinių fondų lėšos sudaro apie 313 734,19 Eur. Projekto vykdytojas – UAB „Molėtų vanduo“ kartu su Molėtų rajono savivaldybe.

Pažymima, kad dalis Molėtų miesto gyventojų vis dar neturi galimybės prisijungti prie centralizuotos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos ir gauti viešai teikiamas kokybiškas paslaugas. Gyventojai priversti savarankiškai spręsti geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą: naudoja šachtinių  šulinių vandenį, kuris dažnais atvejais yra nesaugus vartoti, nes yra užterštas nitratų, nitritų ar bakterijų. Dalis Molėtų mieste esančios nuotekų tinklų sistemos yra pasenusi, susidėvėjusi, todėl yra nebetinkama eksploatuoti. Apibendrintai sprendžiamą problemą galima įvardinti kaip: „Kokybiškų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų Molėtų mieste ir rajone trūkumas dėl esamos infrastruktūros netinkamumo ar jos nebuvimo“. Įgyvendinus projektą bus sudarytos sąlygos gyvenamosios aplinkos kokybei gerinti – padidėjus vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų patikimumui ir kokybei, bus užtikrintas ilgalaikis teigiamas poveikis žmonių sveikatai dėl naudojamo vandens kokybės bei požeminio ir paviršinio vandens taršos nutraukimo, mažės išlaidos aplinkosauginėms priemonėms, sveikatos apsaugai, pagerės rajono įvaizdis ir ekologinė būklė.

 

Įvertinus esamą situaciją, Projekto tikslui pasiekti numatomi šie uždaviniai:

'  teikiamų paslaugų kokybės ir prieinamumo didinimas nutiesiant/ekonstruojant nuotekų ir vandentiekio tinklus Molėtų mieste.

'  teikiamų paslaugų kokybės didinimas inventorizuojant vandentiekio ir nuotekų tinklus Molėtų mieste ir rajone.

 

Projekto veiklos:

' Naujų vandens tinklų (M. Apeikytės, Tiesos, Dariaus ir Girėno, Amatų, Žaliosios gatvėse, Medžiotojų skersgatvį) ir nuotekų tinklų (Kauno, M. Apeikytės, Tiesos, Dariaus ir Girėno, Amatų, Žaliosios gatvėse, Medžiotojų skersgatvį) tiesimas, Molėtų mieste;

' Nuotekų tinklų rekonstravimas (M. Apeikytės gatvėje), Molėtų miete;

' Esamų vandentiekio ir nuotekų tinklų inventorizacija (atliekant kadastrinius šių tinklų matavimus bei teisinę registraciją) Molėtų mieste ir rajone;

 

Siekiami Projekto rezultatai:

' prie nuotekų tinklų prijungtų gyventojų skaičius – 107;

'  prie vandentiekio tinklų prijungtų gyventojų skaičius – 32;

' naujai nutiestų nuotekų tinklų ilgis– 2,21 km (iš jų 1,95 km savitakinių ir 0,26 km slėginių);

'  rekonstruotų nuotekų tinklų ilgis – 0,107 km.;

' naujai nutiestų vandentiekio tinklų ilgis – 1,08 km.;

'  numatomas inventorizuoti esamų vandentiekio ir nuotekų tinklų ilgis – 124 km (104 km vandentiekio tinklų, 20 km nuotekų tinklų).   

Projekto rezultatuose yra nurodomas preliminarus tinklų ilgis, kuris suprojektavus ir pastačius tinklus bei inventorizavus, gali keistis.

 

Projektui įgyvendinti pasirašytos šios sutartys:

Rangos sutartis „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra bei rekonstravimas Molėtų mieste”, rangovas - UAB “Panevėžio ryšių statyba”;

Techninės priežiūros paslaugas teikia - UAB „Pro Bonus“;

' Projekto ekspertizės paslaugas teikia – UAB „Ekspertika“

' Projekto administravimo paslaugas teikia - UAB „Teisa“.

Inventorizacijos ir teisinės registracijos paslaugos – vykdomi pirkimai.

 

Apibendrinant, UAB „Molėtų vanduo“ Projektas laikytinas kaip tinkamas įgyvendinti, kuriantis socialinę ekonominę naudą ir prisidedantis prie esamų problemų mažinimo bei atitikimo LR normatyviniams teisės aktų reikalavimams bei Utenos rajono gyventojų socialinės aplinkos kokybės ir patrauklumo gerinimo Projektas yra strategiškai svarbus pareiškėjui ir partneriui. Įmonei įgyvendinus projektą bus tiekiamas kokybiškas vanduo gyventojams bei bus sudarytos sąlygos viešai naudotis centralizuota vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslauga.

 

Papildoma informacija