Projektas "Nuotekų surinkimo tinklų plėtra Molėtų miesto aglomeracijoje"

 

 

 

 

 

UAB ,,Molėtų vanduo’’ siekia , kad kuo daugiau gyventojų Molėtų miesto aglomeracijoje turėtų galimybę naudotis centralizuotomis viešosiomis paslaugomis, todėl pagrindinės problemos, kurioms spręsti yra inicijuojamas projektas : Molėtų miesto aglomeracijoje dalis gyventojų neturi galimybės prisijungti prie centralizuotos nuotekų tvarkymo sistemos ir gauti kokybiškas socialiai būtinas viešąsias paslaugas, kadangi tinklų infrastruktūra nėra pakankamai išvystyta, todėl projektu siekiama išspręsti šią probleminę situaciją – kokybiškų nuotekų tvarkymo tinklų paslaugų prieinamumo trūkumą dėl infrastruktūros nebuvimo ar jos netinkamumo. Projektas inicijuojamas Molėtų miesto aglomeracijos ( Sodžiaus g., Ažubalių g., Kauno g. ir Darbo g.(Kauno skg.,Vilniaus g., Šv.Jono Pauliaus g.)) gyventojams.

Projekto tikslas – padidinti nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą Molėtų miesto aglomeracijoje ( Sodžiaus g., Ažubalių g., Kauno g. ir Darbo g.(Kauno skg.,Vilniaus g., Šv.Jono Pauliaus g.))

Uždavinys – užtikrinti reikiamą infrastruktūrą ir sąlygas centralizuotai nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo ir kokybės didinimui Molėtų miesto aglomeracijoje ( Sodžiaus g., Ažubalių g., Kauno g. ir Darbo g.(Kauno skg.,Vilniaus g., Šv.Jono Pauliaus g.))

Projekto tikslui pasiekti yra planuojama veikla:

-          nuotekų tinklų tiesimas Molėtų miesto aglomeracijos ( Sodžiaus g., Ažubalių g., Kauno g. ir Darbo g.(Kauno skg.,Vilniaus g., Šv.Jono Pauliaus g.)) ( ~ 0,929 km.)

UAB ,,Molėtų vanduo’’vie­šasis ge­ria­mo­jo van­dens tie­kė­jas   kreip­ėsi į Vie­šų­jų in­ves­ti­ci­jų plėt­ros agen­tū­rą (VI­PA) dėl  nuo­te­kų su­rin­ki­mo tink­lų plėt­ros pro­jek­to fi­nan­sa­vi­mo 2014–2020 m. ES fon­dų in­ves­ti­ci­jų veiks­mų pro­gra­mos lė­šo­mis. Buvo pateikta paraiška ,,Nuotekų surinkimo tinklų plėtra Molėtų miesto aglomeracijoje’’ ir Lietuvos Respublikos  aplinkos ministro 2019 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. D1 – 736 ,,dėl finansavimo skyrimo projektui Nr. 05.3.2 – VIPA T-024 -01 – 0008 pateiktam pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto ,, Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos’’ 05.3.2 – VIPA – T – 024 įgyvendinimo priemonę ,,Nuotekų surinkimo tinklų plėtra’’ yra skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų Sanglaudos lėšos.

Projektui įgyvendinti skiriama iki 143 945,36 (vienas šimtas keturiasdešimt trys tūkstančiai devyni šimtai keturiasdešimt penki eurai ir 36 ct.) ir suteikiama įmonei 143 945,36 (vienas šimtas keturiasdešimt trys tūkstančiai devyni šimtai keturiasdešimt penki eurai ir 36 ct.) paskola 20 metų iš Vandentvarkos fondo, finansuojamo Sanglaudos fondo lėšomis.Viso projekto lėšos: 287890,72 eurai.

Įgyvendinus projektą bus suteikta galimybė (60 namų) 90 gyventojų prisijungti prie centralizuotos nuotekų tvarkymo sistemos ir sudarytos prielaidos kokybiškų nuotekų tvarkymo paslaugų teikimui Molėtų miesto aglomeracijoje.

                                                                                              UAB ,,Molėtų vanduo’’

Papildoma informacija