INVESTICIJOS Į VANDENTVARKOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTRĄ IR REKONSTRUKCIJĄ MOLĖTŲ RAJONE

 

UAB „Molėtų vanduo“ vykdo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklą Molėtų rajono savivaldybėje. Bendrovė siekia, jog kuo daugiau Molėtų rajono savivaldybės gyventojų būtų aprūpinti kokybiškomis viešojo vandens tiekėjo tiekiamu vandeniu ir teikiamomis nuotekų tvarkymo paslaugomis. 

Siekdama pritraukti investicijų į vandentvarkos infrastruktūros plėtrą bei atnaujinimą, UAB „Molėtų vanduo“ 2016 metais parengė projektinį pasiūlymą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Molėtų rajone (Inturkėje (Pakrovų km), Giedraičiuose, Alantoje)“ (toliau – projektas) bei teikė paraišką dėl projekto finansavimo ES paramos lėšomis. 2016 m. gruodžio 30 d. bendrovė pasirašė projekto finansavimo ir administravimo sutartį su Aplinkos projektų valdymo agentūra.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 įgyvendinimo priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“.

Projektui skirta 1.061.075,66 Eur ES struktūrinės paramos lėšų (Sanglaudos fondo lėšų). Bendras projekto biudžetas -  1.547.906,84 EUR.

Numatoma projekto darbų vykdymo trukmė iki ~ 2019 m. III ketv.

Projektas inicijuotas siekiant išspręsti šias vandentvarkos ūkio problemas Molėtų rajono savivaldybėje: vis dar nemaža dalis Giedraičių miestelio gyventojų neturi galimybės naudotis viešai teikiamomis vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis, kadangi tinklų infrastruktūra nėra pakankamai išvystyta. Dalis esamų tinklų yra susidėvėję, ar per mažų diametrų, todėl veikia neefektyviai. Inturkės ir Alantos gyvenvietėse veikiantys nuotekų valymo įrenginiai yra seni (daugiau nei 45 metai), statinių techninės ir konstrukcinės savybės prastos, todėl nėra užtikrinimas tinkamas nuotekų išvalymas.

   

 Projekto įgyvendinimo metu numatoma:

-          įrengti naujus (7,62 km) bei rekonstruoti esamus (2,43 km) vandentiekio bei nuotekų tinklus  Giedraičiuose;

-          rekonstruoti nuotekų valymo įrenginius Alantoje bei Inturkėje.

2016        – 2017 atlikus viešuosius pirkimus rangos darbų atlikimui yra pasirašytos šios sutartys:

-          „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Giedraičiuose“ (rangovas UAB „KRS“). Šiuo metu yra vykdomi projektavimo darbai.

-          “Nuotekų valymo įrenginių statyba Alantoje” (rangovas UAB “Norus”). Šiuo metu yra vykdomi projektavimo darbai.

-          “Nuotekų valymo įrenginių statyba Inturkėje” (rangovas UAB “Norus”). Šiuo metu yra pradėti vykdyti fiziniai statybos darbai.

UAB „Molėtų vanduo“ numato, kad įgyvendinus projekto veiklas Giedraičiuose bus sudaryta galimybė 11 būstų prisijungti prie vandentiekio tinklų, 117 būstų prie nuotekų tinklų. Bendrovė tikisi, kad Giedraičių miestelio gyventojai, kuriems iki sklypų ribų bus įrengtos tinklų atšakos, jungsis prie naujai paklotų tinklų ir taip pagerins savo buities sąlygas bei prisidės prie paviršinių ir požeminių vandenų taršos mažinimo.  Taip pat, pastačius naujus nuotekų valymo įrenginius Inturkėje ir Alantoje bus užtikrintos tinkamos nuotekų tvarkymo paslaugos vartotojams bei sumažinta aplinkos tarša.

Norime priminti gyventojams, kad kokybiškas geriamasis vanduo yra saugus ir sveikas vartoti, tik kai jame nėra mikroorganizmų, parazitų ir medžiagų, savo skaičiais ar koncentracijomis galinčių kelti pavojų sveikatai ir kai vanduo atitinka higienos normoje nustatytus minimalius mikrobinius ir toksinius (cheminius) rodiklius, kai užtikrinama vandens išteklių ir tiekiamo geriamojo vandens apsauga nuo taršos, ir vykdoma vandens programinė priežiūra. Prie centralizuotų tinklų prisijungę gyventojai gali ir galės būti ramūs, kad vartoja švarų ir saugų vandenį, kadangi UAB „Molėtų vanduo“ užtikrina tiekiamo geriamojo vandens kokybę ir nepertraukiamą jo tiekimą.

Papildoma informacija