Projekto Nr. VP3-3.1 AM-01-V-02-054

„Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija Molėtų rajone (Naujasodyje, Giedraičiuose)“ įgyvendinimas

Projektas įgyvendinamas pagal 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos fondo Sanglaudos skatinimo veiksmų programą

 

Šiuo metu Molėtų rajone įgyvendinamas 2007-2013 m. laikotarpio ES struktūrinės paramos projektas „Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija Molėtų rajone (Naujasodyje, Giedraičiuose)“. 2010-12-10 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra ir UAB „Molėtų vanduo“ pasirašė projekto  ,, Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija Molėtų rajone (Naujasodyje, Giedraičiuose)“ administravimo ir finansavimo sutartį. Projektas įgyvendinamas kartu su partneriu -  Molėtų rajono savivaldybės administracija. Remiantis šia sutartimi projektui įgyvendinti skirta  Europos Sąjungos fondų lėšų -  2.304.520,00 Lt, projekto vykdytojo arba partnerio lėšų - 135.560,00 Lt, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto - 271.120,00 Lt.

Visa projekto vertė -  2.711.200,00 Lt.

Projekto esmė - nuotekų tvarkymo infrastruktūros gerinimas Molėtų rajone. Įgyvendinus projektą bus užtikrintas nuotekų išvalymas iki reikalaujamų aplinkosauginių parametrų, todėl sumažės dirvožemio, gruntinio bei paviršinio vandens tarša, pagerės aplinkos būklė.

Siekiant sumažinti paviršinių ir požeminių vandenų taršą, į projekto apimtis yra įtrauktos Giedraičių ir Naujasodžiio miestelių nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos.

Giedraičių nuotekų valyklos vidutinis paros debitas – 90 m3/p. Šiuo metu techniniai projektai atlikti, gauti statybos leidimai, vyksta statybos pasiruošimo darbai. Čia numatoma nuotekas valyti, įrengiant smėlio – augalų filtrus.

Numatoma, kad Naujasodžio nuotekų valykla, kurios našumas per parą Qd = 130 m3/p bus uždaro tipo. Čia nuotekos bus valomos mechaniniu ir biologiniu būdu. Šios nuotekų valyklos techniniai projektai atlikti, gautas statybos leidimas.

Projektui įgyvendinti buvo pasirašyta rangos sutartis „Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija Molėtų rajone (Naujasodyje, Giedraičiuose)“. Rangovas UAB „Pireka“. Sutartis pasirašyta: 2011-05-02.

Prie sėkmingo projekto įgyvendinimo taip pat prisideda FIDIC inžinierius (techninė priežiūra), projekto administravimą, bei projekto viešinimą atliekanti UAB „Evikta“.

Numatoma, kad projektas bus baigtas įgyvendinti iki 2013 m. pabaigos.

Įgyvendinus projektą,  t.y. rekonstravus Giedraičių ir Naujasodžio miestelių nuotekų valyklas, buitinių nuotekų bus galima išvalyti daugiau bei geriau. Nuotekų išvalymo rodikliai, atitiks Lietuvos Respublikos ir ES aplinkosauginius reikalavimus nuotekoms tvarkyti. Pagerės bendra aplinkos būklė, nes sumažės požeminių ir paviršinių vandenų tarša, sumažės neigiamas poveikis vandens augmenijai ir gyvūnijai.

Papildoma informacija