UAB ,,Molėtų vanduo’’ siekia , kad kuo daugiau gyventojų Molėtų miesto aglomeracijoje turėtų galimybę naudotis centralizuotomis viešosiomis paslaugomis, todėl pagrindinės problemos, kurioms spręsti yra inicijuojamas projektas : Molėtų miesto aglomeracijoje dalis gyventojų neturi galimybės prisijungti prie centralizuotos nuotekų tvarkymo sistemos ir gauti kokybiškas socialiai būtinas viešąsias paslaugas, kadangi tinklų infrastruktūra nėra pakankamai išvystyta, todėl projektu siekiama išspręsti šią probleminę situaciją – kokybiškų nuotekų tvarkymo tinklų paslaugų prieinamumo trūkumą dėl infrastruktūros nebuvimo ar jos netinkamumo. Projektas inicijuojamas Molėtų miesto aglomeracijos ( Sodžiaus g., Ažubalių g., Kauno g. ir Darbo g.(Kauno skg.,Vilniaus g., Šv.Jono Pauliaus g.)) gyventojams.

Projekto tikslas – padidinti nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą Molėtų miesto aglomeracijoje ( Sodžiaus g., Ažubalių g., Kauno g. ir Darbo g.(Kauno skg.,Vilniaus g., Šv.Jono Pauliaus g.))

Uždavinys – užtikrinti reikiamą infrastruktūrą ir sąlygas centralizuotai nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo ir kokybės didinimui Molėtų miesto aglomeracijoje ( Sodžiaus g., Ažubalių g., Kauno g. ir Darbo g.(Kauno skg.,Vilniaus g., Šv.Jono Pauliaus g.))

Projekto tikslui pasiekti yra planuojama veikla:

-          nuotekų tinklų tiesimas Molėtų miesto aglomeracijos ( Sodžiaus g., Ažubalių g., Kauno g. ir Darbo g.(Kauno skg.,Vilniaus g., Šv.Jono Pauliaus g.)) ( ~ 0,929 km.)

UAB ,,Molėtų vanduo’’vie­šasis ge­ria­mo­jo van­dens tie­kė­jas   kreip­ėsi į Vie­šų­jų in­ves­ti­ci­jų plėt­ros agen­tū­rą (VI­PA) dėl  nuo­te­kų su­rin­ki­mo tink­lų plėt­ros pro­jek­to fi­nan­sa­vi­mo 2014–2020 m. ES fon­dų in­ves­ti­ci­jų veiks­mų pro­gra­mos lė­šo­mis. Buvo pateikta paraiška ,,Nuotekų surinkimo tinklų plėtra Molėtų miesto aglomeracijoje’’ ir Lietuvos Respublikos  aplinkos ministro 2019 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. D1 – 736 ,,dėl finansavimo skyrimo projektui Nr. 05.3.2 – VIPA T-024 -01 – 0008 pateiktam pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto ,, Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos’’ 05.3.2 – VIPA – T – 024 įgyvendinimo priemonę ,,Nuotekų surinkimo tinklų plėtra’’ yra skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Projektui įgyvendinti skiriama iki 143 945,36 (vienas šimtas keturiasdešimt trys tūkstančiai devyni šimtai keturiasdešimt penki eurai ir 36 ct.) ir suteikiama įmonei 143 945,36 (vienas šimtas keturiasdešimt trys tūkstančiai devyni šimtai keturiasdešimt penki eurai ir 36 ct.) paskola 20 metų iš Vandentvarkos fondo, finansuojamo Sanglaudos fondo lėšomis.Viso projekto lėšos: 287890,72 eurai.

Įgyvendinus projektą bus suteikta galimybė (60 namų) 90 gyventojų prisijungti prie centralizuotos nuotekų tvarkymo sistemos ir sudarytos prielaidos kokybiškų nuotekų tvarkymo paslaugų teikimui Molėtų miesto aglomeracijoje.

                                                                                              UAB ,,Molėtų vanduo’’

 

 

 

 

 INFORMACIJA

                  UAB ,,Molėtų vanduo’’parengė investicinį projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Molėtų rajone (II etapas)“, kurio tikslas „Suteikti galimybes Molėtų miesto gyventojams prisijungti prie centralizuotos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos bei gauti kokybiškas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas Molėtų mieste ir rajone“.

Investicinio projekto veiklos:

  ●               Naujų vandens tinklų (M. Apeikytės, Tiesos, Dariaus ir Girėno, Amatų, Žaliosios gatvėse,      Medžiotojų skersgatvyje) ir nuotekų tinklų (Kauno, M. Apeikytės, Tiesos, Dariaus ir Girėno, Amatų, Žaliosios gatvėse, Medžiotojų skersgatvyje) tiesimas, Molėtų mieste;

                 Nuotekų tinklų rekonstravimas M. Apeikytės gatvėje, Molėtų miete;

                 Esamų vandentiekio ir nuotekų tinklų inventorizacija (atliekant kadastrinius šių tinklų matavimus bei teisinę registraciją) Molėtų mieste ir rajone;

 Projekto rezultatai:

●                   Prie nuotekų tinklų prijungtų individualių namų skaičius – 67;

●                 Prie vandentiekio tinklų prijungtų individualių namų skaičius – 20;

●          Naujai nutiestų nuotekų tinklų ilgis apie 2,21 km (iš jų 1,95 km savitakinių ir 0,26 km. slėginių);

●                 Rekonstruotų nuotekų tinklų ilgis  apie 0,107 km.;

●                 Naujai nutiestų vandentiekio tinklų ilgis apie 1,08 km.;

●                 Planuojamas inventorizuoti  vandentiekio ir nuotekų tinklų ilgis apie 124 km (104 km vandentiekio tinklų, 20 km nuotekų tinklų).

Projekto rezultatuose yra nurodomas preliminarus tinklų ilgis, kuris suprojektavus ir pastačius tinklus bei inventorizavus, gali keistis.

Projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Molėtų rajone (II etapas)“ numatoma įgyvendinti kartu su partneriu – Molėtų rajono savivaldybe.

Projektas yra strategiškai svarbus pareiškėjui ir partneriui. Įmonei įgyvendinus projektą bus tiekiamas kokybiškas vanduo gyventojams bei bus sudarytos sąlygos viešai naudotis centralizuota vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslauga.

 

 

                                                                                                                                                                             UAB ,,Molėtų vanduo’’ administracija

 

 

 

 

INVESTICIJOS Į VANDENTVARKOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTRĄ IR REKONSTRUKCIJĄ MOLĖTŲ RAJONE

 

UAB „Molėtų vanduo“ vykdo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklą Molėtų rajono savivaldybėje. Bendrovė siekia, jog kuo daugiau Molėtų rajono savivaldybės gyventojų būtų aprūpinti kokybiškomis viešojo vandens tiekėjo tiekiamu vandeniu ir teikiamomis nuotekų tvarkymo paslaugomis. 

Siekdama pritraukti investicijų į vandentvarkos infrastruktūros plėtrą bei atnaujinimą, UAB „Molėtų vanduo“ 2016 metais parengė projektinį pasiūlymą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Molėtų rajone (Inturkėje (Pakrovų km), Giedraičiuose, Alantoje)“ (toliau – projektas) bei teikė paraišką dėl projekto finansavimo ES paramos lėšomis. 2016 m. gruodžio 30 d. bendrovė pasirašė projekto finansavimo ir administravimo sutartį su Aplinkos projektų valdymo agentūra.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 įgyvendinimo priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“.

Projektui skirta 1.061.075,66 Eur ES struktūrinės paramos lėšų (Sanglaudos fondo lėšų). Bendras projekto biudžetas -  1.547.906,84 EUR.

Numatoma projekto darbų vykdymo trukmė iki ~ 2019 m. III ketv.

Projektas inicijuotas siekiant išspręsti šias vandentvarkos ūkio problemas Molėtų rajono savivaldybėje: vis dar nemaža dalis Giedraičių miestelio gyventojų neturi galimybės naudotis viešai teikiamomis vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis, kadangi tinklų infrastruktūra nėra pakankamai išvystyta. Dalis esamų tinklų yra susidėvėję, ar per mažų diametrų, todėl veikia neefektyviai. Inturkės ir Alantos gyvenvietėse veikiantys nuotekų valymo įrenginiai yra seni (daugiau nei 45 metai), statinių techninės ir konstrukcinės savybės prastos, todėl nėra užtikrinimas tinkamas nuotekų išvalymas.

Skaityti daugiau...

INVESTICIJOS

                Molėtų rajono savivaldybės taryba 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. B1-80 pritarė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamam projektui „ Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Molėtų rajone ( Inturkėje (Pakrovų km.), Giedraičiuose , Alantoje) įgyvendinimui. Numatoma rekonstruoti nuotekų valyklas Inturkėje ir Alantoje bei rekonstruoti ir naujai statyti vandentiekio ir nuotekų tinklus su nuotekų siurblinėmis Giedraičiuose.

                  Projektas įtrauktas į 2014-2020 metų ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „ Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014-91, kuris 2016 metų birželio 8 d. buvo patvirtintas Utenos regiono plėtros tarybos įsakymu Nr. 51/7S-17. Šiame sąraše numatyta preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma 1614992,00 Eur., iš jų ES struktūrinių fondų lėšos -1066332,00 ir UAB „Molėtų vanduo“ lėšos – 548660,00 Eur. Pareiškėjas UAB „Molėtų vanduo“.

Projekto Nr. VP3-3.1 AM-01-V-02-054

„Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija Molėtų rajone (Naujasodyje, Giedraičiuose)“ įgyvendinimas

Projektas įgyvendinamas pagal 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos fondo Sanglaudos skatinimo veiksmų programą

 

Šiuo metu Molėtų rajone įgyvendinamas 2007-2013 m. laikotarpio ES struktūrinės paramos projektas „Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija Molėtų rajone (Naujasodyje, Giedraičiuose)“. 2010-12-10 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra ir UAB „Molėtų vanduo“ pasirašė projekto  ,, Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija Molėtų rajone (Naujasodyje, Giedraičiuose)“ administravimo ir finansavimo sutartį. Projektas įgyvendinamas kartu su partneriu -  Molėtų rajono savivaldybės administracija. Remiantis šia sutartimi projektui įgyvendinti skirta  Europos Sąjungos fondų lėšų -  2.304.520,00 Lt, projekto vykdytojo arba partnerio lėšų - 135.560,00 Lt, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto - 271.120,00 Lt.

Skaityti daugiau...

 

„Europos Sąjungos Sanglaudos fondas: žingsnis į mūsų gerovę.“

Projekto pavadinimas: Neries baseino investicinės programos 1 etapo (Zarasų, Visagino, Utenos, Ignalinos, Molėtų, Ukmergės, Širvintų, Švenčionių savivaldybėse) projektas Nr. 2005/LT/16/C/PE/001.

Įgyvendinančioji institucija: Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos (už visą projektų grupę).

Europos Bendrijų komisijos sprendimo data ir Nr.: Briuselis, 08-XII-2005, K(2005) 5296

Skaityti daugiau...

Papildoma informacija